• Convocatòria del sorteig extraordinari de dots de l’any 1876.
  1876
  Documentació relacionada amb la convocatòria del sorteig extraordinari de dots de l'any 1876.
 • Registre per barris de participants al sorteig extraordinari de dots de 1862.
  1862
  Registre, per barris, de les noies inscrites al sorteig extraordinari de dots de l'any 1862. Els tres barris de la ciutat són: Barri I, Barri II i Barri III.
 • Convocatòria del sorteig extraordinari de dots de l’any 1836.
  1836
  Documentació relacionada amb la convocatòria del sorteig extraordinari de 2 dots en honor d'Isabel II. Es tracta de tres documents impresos: convocatòria del sorteig, dècima sobre el sorteig i avís del sorteig, i dos esborranys manuscrits sobre l'avís i la realització del sorteig.
 • Convocatòria del sorteig extraordinari de dots de l’any 1771.
  1771
  Documentació relacionada amb la convocatòria del sorteig extraordinari de dots de l'any 1771: avís de la convocatòria del sorteig i model imprès per a sol·licitar certificats de pobresa i honestedat. Són documents impresos.
 • Documentació relativa a la fundació del maridatge de donzelles o sorteigs anuals de dot per a les noies pobres de la ciutat.
  1661
  Documentació relacionada amb els sorteigs anuals de dots, predominantment antecedents i fundació de l'obra pia i registre de pagament de dots. Conté referències a l'any 1660.
 • Certificat de Carme Brasas.
  1836
  Certificat de pobresa i honradesa per a participar al sorteig extraordinari de dots de 1836 de Carme Brasas, de Girona.
 • Sol·licitud de Teresa Caterina Barisa Mas.
  1771
  Sol·licitud per a participar al sorteig extraordinari de dots de 1771 de Teresa Caterina Barisa Mas, nascuda a Girona.
 • Sol·licitud de Clara Melció.
  1771
  Sol·licitud per a participar al sorteig extraordinari de dots de 1771 de Clara Melció, de 21 anys, nascuda a Vilobí d’Onyar (la Selva).
 • Sol·licitud de Maria Ros.
  1771
  Sol·licitud per a participar al sorteig extraordinari de dots de 1771 de Maria Ros, nascuda a Girona.
 • Sol·licitud de Maria Bellvehí.
  1771
  Sol·licitud per a participar al sorteig extraordinari de dots de 1771 de Maria Bellvehí, nascuda a Anglès (la Selva).
 • Sol·licitud de Mariàngela Valls.
  1771
  Sol·licitud per a participar al sorteig extraordinari de dots de 1771 de Mariàngela Valls, nascuda a Santa Coloma de Farners (la Selva).
 • Sol·licitud de Maria Narcisa Puig Borràs.
  1771
  Sol·licitud per a participar al sorteig extraordinari de dots de 1771 de Maria Narcisa Puig Borràs, nascuda a Flaça (Gironès).
 • Sol·licitud de Maria Fabrellas Roure.
  1771
  Sol·licitud per a participar al sorteig extraordinari de dots de 1771 de Maria Fabrellas Roure, de 20 anys, nascuda a Celrà (Gironès).
 • [Àpoca]
  1550
  Àpoca atorgada per Joan Grec, sabater de Barcelona, com a procurador de la seva esposa Antiga, filla de [...] Verneda, difunt ferrer de Santa Coloma de Farners, i de la seva esposa Gabriela, originària del mas Goy de Fornells, morta ab intestato, a favor de Narcisa Goy, de Fornells, vídua d'Antic Goy, i d'Antoni Llinàs, de Castellar, germà de Narcisa i Roc Massot, de Fornells, com a tutors de Salvador Goy, de Fornells, fill i hereu d'Antic. Reconeix haver rebut les 10 lliures barceloneses que faltaven pagar a Antiga, corresponents a la part que li pertocava dels béns de Gabriela.
 • [Àpoca]
  1670
  Àpoca atorgada per Dalmau Massot, pagès, senyor útil i propietari del mas Massot de Fornells, i el seu fill i hereu Joan, a favor d'Antic Goy, pagès de Fornells, el seu sogre, en què reconeixen haver rebut 100 lliures barceloneses que faltaven de les 500 corresponents al dot de Cecília, per les quals havien signat debitori l'any 1668.
 • [Venda]
  1581
  Venda atorgada per Montserrat Prat del Molí, pagès de Riudellots de la Selva, senyor útil i propietari dels masos Prat del Molí i Amalric, fill i hereu de Miquel Prat del Molí, a favor de Pere Vinyes, pagès d'Aiguaviva, d'un prat situat a Riudellots, al lloc anomenat Prat d'Onyar, que havia estat de les pertinences del mas Amalric, pel preu de 100 lliures de moneda barcelonesa. Se salva el dret del benefici de la rectoria de Sant Domènec de la seu de Girona. Segueix àpoca.