Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

 • Llibre del mostassaf
  1450
  Ordinacions del mostassaf sobre el control d'activitats econòmiques desenvolupades a la ciutat i també en matèria de construcció: fabricació i venda de productes (qualitat i mode d'elaboració; lloc i condicions de venda, etc.), persecució de fraus, neteja i salubritat de l'espai urbà, edificació en l'espai públic i imposició de multes i sancions. Volum amb cobertes de pell i tanques metàl·liques; el llibre està constituït per diferents quaderns, cadascun amb cobertes de pergamí que també han estat escrites com si fossin folis de paper. Text manuscrit en català i llatí. 29 x 22 cm. 221 f.
 • Cortes Generales del Reyno.
  1537
  Documents relatius a la Cort general de Catalunya celebrada a Montsó, entre ells un memorial dels jurats de la ciutat de Girona per presentar a les corts i una carta on es notifica la indisposició d'un dels síndics de la ciutat. En aquestes corts Carles I es reuní amb els representants dels tres braços dels regnes de la Corona catalano-aragonesa. Textos manuscrits en català. Quadern de 8 folis, més un bifoli solt. Aquests documents formen part d'una carpeta on n'hi ha d'altres relatius a diferents convocatòries de Corts, entre aquests unes instruccions fetes pels jurats de la ciutat de Girona per als síndics de la ciutat a la Cort general de Barcelona de 1626, que estarien vinculades al registre 17387, i un document de 1727.
 • Llibre de las Corts celebrades en lo any 1701 y són closes en lo janer 1702. Ramon Vila, secretari.
  1701
  Llibre de les Corts Generals. Compilació de documents relatius a la Cort general de Catalunya celebrada a Barcelona, convocada per Felip IV el 1701 i clausurada el 1702. El volum aplega la convocatòria de Corts, l'elecció, el nomenament i els juraments dels síndics de la ciutat, correspondència amb els síndics i altres personatges en relació a les Corts, memorials presentats al rei, proposicions reials, etc. Els documents van ser copiats per Ramon Vila, secretari de la ciutat de Girona. Text manuscrit en català i llatí. 316 folis. La foliació inclou un gran nombre de documents solts intercalats entre els folis. Cobertes de pergamí.
 • Curiarum liber 1626.
  1626
  Llibre de les Corts Generals. Compilació de documents relatius a la Cort general de Catalunya celebrada a Barcelona, convocada per Felip III el 1626 i represa el 1632. El volum aplega la convocatòria de Corts, l'elecció, el nomenament i els juraments dels síndics de la ciutat, correspondència amb els síndics i altres personatges en relació a les Corts, memorials presentats al rei, proposicions reials, etc. Els documents van ser copiats per Rafael Albert, notari i secretari de la ciutat de Girona. Text manuscrit en català i llatí. 139 folis, sense foliar, i 55 folis en blanc. Conté divuit o més documents intercalats entre els folis, alguns dels quals són impresos. Cobertes de pergamí documental.
 • [Capítols de Corts]
  1357
  Volum que conté, relligats conjuntament, els capítols del Parlament de Barcelona de 1366 i els del Parlament de Lleida de 1357. Textos manuscrits en català, predominantment, i llatí. 21 folis, sense foliar. Restes de pergamí de la coberta anterior.
 • [Capítols de Corts]
  1371
  Volum que conté, relligats conjuntament, els capítols de les Corts generals de Fraga de 1384, de la Cort de Lleida de 1375, de la Cort de Barcelona de 1373 i de la Cort de Tortosa de 1371. Textos manuscrits en català, predominantment, i llatí. 52 folis, sense foliar. Sense cobertes.
 • Capítols de la Cort celebrada en la ciutat de Barchelona, e són sagellats.
  1380
  Capítols de la Cort general de Catalunya celebrada a Barcelona, en els quals Pere III i els representants dels braços reial i eclesiàstic pacten un donatiu per sufragar una expedició a Sardenya. Text manuscrit en català, predominantment, i llatí. 19 folis, sense foliar, i els dos darrers en blanc. Sense cobertes, però amb restes de pergamí al llom. Segell de cera vermella de 10 cm de diàmetre.
 • [Corts de Barchelona]
  1369
  Capítols de la Cort general de Catalunya celebrada a Barcelona, en els quals Pere III i els representants dels braços reial i eclesiàstic pacten un donatiu per sufragar la defensa de Catalunya. Text manuscrit en català, predominantment, i llatí. 16 folis, sense foliar. Els folis 1 i del 13 al 15 són en blanc. Cobertes de pergamí.
 • Capítols de Gerona. Imposicions del General fetes per rahó de les guerres de Sardenya e de Còrsega e dels janovesos.
  1353
  Capítols de la Cort general de Catalunya celebrada a Vilafranca del Penedès, en els quals Pere III i els representants del braç reial pacten un donatiu per fer front a les guerres de Sardenya i Còrsega i contra els genovesos. Text manuscrit en català, predominantment, i llatí. 25 folis, sense foliar. Cobertes de pergamí.
 • Translat dels capítolls fets per los tres staments de Cathalunya en les Corts que se han celebrat en la vila de Monsó en l'any M D XXXXII, los quals són stats
  1542
  Capítols de la Cort general de Catalunya celebrada a Montsó, en la qual es reuniren Carles I i els representants dels tres braços de Catalunya. Text manuscrit en català. 42 folis, sense foliar; els 11 folis darrers són en blanc. Cobertes de pergamí.
 • [Capítols de les Corts de Montsó]
  1553
  Fragment dels capítols de la Cort general de Catalunya celebrada a Montsó. Text manuscrit en català. Quadern sense cobertes.
 • [Relació sobre l'ordre de seure dels síndics de les ciutats a les Corts]
  1702
  Relació sobre l'ordre de seure dels síndics de les ciutats a les Corts generals. Text manuscrit en català. Quadern sense cobertes.
 • [Capítols de Corts]
  1359
  Volum que conté, relligats conjuntament, els capítols de la Cort de Tortosa de 1365, de la Cort de Barcelona de 1364, de les Corts generals de Montsó de 1363, de la Cort de Cervera de 1359 i de la Cort de Montsó de 1389, i també uns greuges contra la cort del bisbe de Girona presentats, presumiblement, a les corts celebrades entre 1370-1371. Textos manuscrits en català, predominantment, i llatí. 166 folis. Algunes de les unitats documentals integrades en aquest volum presenten la seva pròpia foliació. Cobertes de pergamí.
 • Llibre del nou redrés.
  1708
  Llibre del cerimonial dels jurats. Text manuscrit en català. Volum amb cobertes de cartró folrat de pell i tanques metàl·liques. Escut de la ciutat imprès a les cobertes. 109 folis numerats, amb diversos folis solts al final del llibre corresponents a uns índexs escrits al segle XIX.
 • Llibre de nou redrés de les serimònies dels jurats.
  1596
  Llibre del cerimonial dels jurats. Fins al f. 40 conté una explicació de com han de ser les ceremònies en què participen els jurats; a partir del f. 41 es descriuen diversos esdeveniments entre 1586 i 1684 amb la participació dels jurats, des de la ceremònia de les quaranta hores fins a la visita de militars, entre d'altres. Text manuscrit en català. Volum amb cobertes de cartró folrat de pell i tanques metàl·liques. 25 x 17,5 cm. 70 folis numerats.
 • Llibre de la matricula novament fet de les persones enseculades.
  1626
  Llibre de matrícula dels insaculats. S'hi anoten les persones insaculades per a diferents càrrecs i oficis de la ciutat. Text manuscrit en català. Volum relligat amb cobertes de fusta folrada de pell i tanques metàl·liques. Escut de la ciutat a la coberta anterior i "1620" imprès a la coberta posterior, però en realitat les cobertes estan al revés. 290 folis numerats, escrits fins al f. 213. 35 x 25,5 cm. Dibuix al foli 1 que emmarca el títol del llibre i inclou l'escut de la ciutat.
 • Matrícula.
  1458
  Llibre de matrícula dels insaculats. S'hi anoten les persones insaculades per a diferents càrrecs i oficis de la ciutat. Text manuscrit en català. Volum relligat amb cobertes de fusta folrada de pell i tanques metàl·liques. "Matrícula" escrit a la coberta anterior. Sense foliar. 31,5 x 22,5 cm.
 • [Liber curiarum]
  1563
  Llibre de les Corts Generals. S'hi registren les actes i els documents referits a la convocatòria i celebració de Corts Generals (nomenament de síndics, cartes rebudes i emeses, actes de Consells generals i adjunctions, memòries, comptes, etc). Conté documents datats entre l'1 de juliol de 1563 i el 17 d'abril de 1564. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí. 149 f. Segons la numeració antiga hi ha 139 f. Inclou 5 documents solts i un quadern de 8 f., que conté un memoria per a les Corts, relligats al final del llibre. Estat de conservació deficient atès molts folis estan afectats per la humitat, cosa que ha fet que la tinta s'esvanís, en altres la tinta ha foradat el paper.
 • Liber curiarum.
  1585
  Llibre de les Corts Generals. S'hi registren les actes i els documents referits a la convocatòria i celebració de Corts Generals (nomenament de síndics, cartes rebudes i emeses, actes de Consells generals i adjunctions, memòries, comptes, etc). Síndics de la ciutat a Corts: Rafael Vivet i Andreu Vilaplana. Conté documents datats entre el 10 de juny i el 26 de novembre. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 129 f. Segons la numeració antiga hi ha 99 f. Els primers 10 folis són en blanc.
 • Liber curiarum anni 1599 de tempore Raphaelis Albert, notarii et secretarii dominorum iuratorum et Consilii civitatis Gerunde
  1599
  Llibre de les Corts Generals. S'hi registren les actes i els documents referits a la convocatòria i celebració de Corts Generals (nomenament de síndics, cartes rebudes i emeses, actes de Consells generals i adjunctions, memòries, comptes, etc). Conté documents datats entre el 28 d'abril i el 27 de juliol, i el 4 de novembre. Text manuscrit en llatí i català. Cobertes de pergamí documental. 90 f. Segons la numeració antiga hi ha 77 f.