Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

16 results: 045404 and Textual

 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines, una en blanc i l'altra amb 33 línies de text. Escriptura cursiva amb moltes abreviatures. 110 x 243 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045449.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines, 2 en blanc i 2 amb 20 línies de text. Escriptura cursiva. 213 x 255 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1421.
045450.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 34 i 9 línies de text. Es llegeix la paraula març i s'esmenten diverses persones: Salomó de Bellcaire, Bondia i Mosse Meir. Escriptura cursiva. 113 x 250 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045443.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Dos fragments escrits i dos fragments en blanc. S'esmenta a Salomó de Bellcaire. 51 x 222 mm.; 25 x 125 mm. Fragments en blanc:  50 x 133 mm. i 25 x 73 mm. Escriptura cursiva. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045444.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 32 i 15 línies de text, una de les quals està ratllada. Escriptura cursiva. 182 x 178 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045445.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 18 i 12 línies. S'esmenten diverses persones: Iehudà i Vidal Lobel. Escriptura cursiva. 100 x 240 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045446.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 21 i 26 línies de text. S'esmenten diverses persones: Salomó Hazan, Abraam, Itsac i Iosef Vidal. Document ratllat. Escriptura cursiva. 75 x 284 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045447.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 11 i 22 línies de text. Escriptura cursiva. 215 x 294 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045448.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Vuit fragments, tot i que alguns no contenen escriptura i dos corresponen a textos religiosos. Un altre fragment conté un text escrit en català en caràcters llatins: Madona vostres letres he rehabudes e h (...) / diu que si (...) e son (...) hic és ara fossets vos en loch que si ho havets (...) aguessets mon nom. Fets (...). Inclou un nové fragment, el de format superior, que correspon a un tractat religiós o comentari talmúdic.  Escriptura cursiva. 52 x 56 mm.; 55 x 48 mm.; 32 x 77 m.; 120 x 15 mm.; 120 x 15 mm.; 45 x 125 mm.; 47 x 125 mm.; 40 x 140 mm.; 278 x 73 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045439.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 34 i 17 línies de text. S'esmenten diverses persones: Belson, Bonavia, Abraham Sarfatí, [Salomó Natan] i Salomó Al·lim. Escriptura cursiva.  200 x 277 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045440.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 4 pàgines amb 26 i 16 línies de text. Document barrat i amb algunes línies de text ratllades. Escriptura cursiva. 220 x 220 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045441.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Dos fragments: el primer conté tres paraules incompletes i el segon correspon a 2 pàgines amb 32 línies de tex. Es llegeix [Grasian]. 18 x 128 mm.; 81 x 218 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1418.
045442.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Cinc fragments: el primer conté 17 línies de text en una de les cares i, a l'altra, hi ha diverses línies en vertical sobreposades. El segon conté 10 línies en una cara, el tercer 9 i 12 línies, el quart 16 i 11 línies de text i el cinqué 5 línies. S'esmenta a una persona anomenada Berenguer. Escriptura cursiva. 109 x 70 mm.; 97 x 75 mm.; 30 x 225 mm.; 79 x 225 mm.; 40 x 145 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1380.
045435.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Dos fragment: en el primer la majoria de línies de text estan ratllades, i el segon correspon a 4 pàgines d'entre 9 i 17 línies de text. S'esmenten diverses persones: [Teixidor], Vidal de [...], Antoni [Pr] i Antoni P. de Pals i també el lloc de Palafrugell. Escriptura cursiva. 70 x 155 mm.; 146 x 228 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045436.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines de 15 i 12 línies de text. S'esmenten diverses persones: Berenguer Cavaller, de Pals, i Berenguer de Cabanya. Escriptura cursiva. 80 x 219 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395.
045437.pdf
[Llibre de comptes]
 
Llibre de comptes. Fragment que correspon a 2 pàgines amb 16 i 14 línies de text. S'esmenta a Berenguer Ginesta de Pals i també a Colomer. Escriptura cursiva. 73 x 220 mm. Trobat dins un llibre d'àpoques de l'any 1395. Incorpora un fragment triangular amb algunes anotacions.
045438.pdf
[Llibre de comptes]

© Ajuntament de Girona