Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

1 results: 024510 and (IPTC500 contains(Textual))

 
Convocatòria dels homes de remença per a demanar l'abolició de la servitud dels mals usos. S'hi recullen les reunions dels homes de remença de les diòcesis de Girona, Vic, Barcelona, Elna i Urgell, en total de 912 parròquies, celebrades entre el 13 d'octubre de 1448 i el 20 de febrer de 1449. Segons consta en el pròleg del llibre les reunions van ser autoritzades pel rei Alfons el Magnànim i havien de servir per nomenar síndics i procuradors que defensessin, davant de la justícia, els interessos dels homes de remença i per recollir la quantitat de diners necessaris per al procés. En el mateix pròleg consta la nòmina de síndics i procuradors de la diòcesi de Girona. Text manuscrit en llatí.  237 folis. Conté un plec de documents solts al començament del volum. Cobertes de pergamí.
024510.pdf
Llibre del Sindicat Remença de 1448

© Ajuntament de Girona