Loading
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Online search under development

Layout
Show:
Save

32 results: (IPTC608 contains(Fons Ajuntament de Girona)) and (IPTC599 contains(Talles i fogatges))

 
Talla del segle XIV. Del carreró Ferran al carrer Draperia. Text en català. Quadern amb cobertes de conservació. 50 folis. Del f. 18 al 24 en blanc. Els f. 35v, 41 i 43v contenen dibuixos.
026628.pdf
[Libro del reparto de Gerona, s.a.]
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona de l'any 1388. Text en català, predominantment, i llatí. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 92 folis.
026637.pdf
Tallia.
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona de l'any 1403. Text en català, predominantment, i llatí. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 171 folis. Falta el f. 144, però no afecta a la lectura del text.
026645.pdf
[Talla. 1403].
 
Talla del barri del Mercadal de l'any 1403. És un trasllat (còpia) de l'època. Text en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 74 folis. Hi ha diversos fragments solts: el f. 45 bis i el 53 bis. El f. 70v conté una anotació de 1404
026647.pdf
Translat de la talla del Mercadal.
 
Estima de les cases i propietats de la ciutat de Girona de 1535. Text en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 205 folis. Falta el f. 1.
026659.pdf
Estima de les cases, terres i altres propietats de la ciutat de Girona.
 
Còpia de l'estima de les cases i propietats de la ciutat de Girona de l'any 1535 feta per Bonaventura Burell i Matheu, secretari de l'Ajuntament de Girona, per ordre de l'Ajuntament de Girona. Text en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí i cartró. 162 folis.  Conté un índex inicial.
026661.pdf
Estimas de les casas, terras i altras propietats de la ciutat de Girona.
 
Documentació solta trobada entre l'estima original de 1535 i les seves còpies posteriors. Conté un annex de l'estima del barri de Torre Gironella, del segle XVIII, i diverses certificacions expedides pel notari de la ciutat del segle XVII.   Textos en català i castellà. Documents solts. 31 folis.
026662.pdf
[Estima. Documentació auxiliar]
 
Còpia de l'estima de les cases i propietats de la ciutat de Girona de l'any 1535. Text en català. Volum format per 7 quaderns relligats sense coberta. 170 folis.
026660.pdf
Estima de les cases, terres i altres propietats de la ciutat de Girona.
 
Talla feta per a la recaptació dels diners necessaris per a pagar els soldats que la ciutat de Girona ha enviat a la defensa de Barcelona l'any 1652. Text en català. Quadern amb cobertes de conservació. Sense foliar.
026657.pdf
Aranzel de las personas que han de pagar lo tall fet per pagar los soldats.
 
Llibre dels fogatges dels anys 1564 a 1569. Text en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Sense foliar.
026656.pdf
Padrons. 1564 a 1569.
 
Llibre del fogatge dels anys 1558 a 1560. Text en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí.  Sense foliar.
026655.pdf
Fogatges. 1558.
 
Llibre del fogatge dels anys 1553 a 1557.  Text en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Sense foliar.
026654.pdf
Llibre del rational de la ciutat de Gerona de l'any M D LIII.
 
Estima de les cases i botigues de la ciutat de Girona, en concret del portal de Sant Feliu de Guíxols, dels graners del rei i del carrer Ballestaries, de l'any 1423. Text en català, predominantment, i llatí. Volum relligat amb cobertes de pergamí. 32 folis.
026651.pdf
Libre segon per les estimes de Ther en l'any MCCCCXXIII.
 
Llibre del fogatge de 1547. Text en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí. Sense foliar.
026653.pdf
Lo present llibre és principiat en l' any M D XXXX VII per continuar lo fogatge y talles en dit any ab Consel General s'és ordenat.
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona feta amb motiu de l'adquisició d'una campana per tocar les hores i del plet amb Sant Feliu de Guíxols, entre altres, l'any 1417. Text en llatí, predominantment, i català. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental.  54 folis. La coberta anterior i posterior estan foradades.
026650.pdf
Taya imposada en lo mes de noembre de l'any mill quatrecents deesset.
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona feta amb motiu de la coronació del rei Ferran d'Antequera l'any 1414. Text en català, predominantment, i llatí. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 40 folis.
026649.pdf
Tallia indicta in anno M CCCC XIIII, ratione salariorum nuntiarum Coronationis.
 
Talla dels ciutadans de la mà menor dels tres barris de Girona, segles XIV-XV. Text en català. Quadern amb cobertes de conservació. 62 folis. Hi ha diversos folis intercalats: el f. 12bis i el 15 bis, a més de 5 fragments petits entre els f. 30 i 31.
026646.pdf
Trellat un són tots aquels del bras menor de la ciutat de Gerona e de ciutedans horiginaribus e de ciutadans forans, los quals paguen en la tayla que nuvelament fet.
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona, feta amb motiu de la visita del rei Martí l'any 1399. Text en català, predominantment, i llatí. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 78 folis.
026644.pdf
Tayla feta per la bonaventura venguda del rey en Martí.
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona de l'any 1396. Text en català, predominantment, i llatí. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 71 folis. Els f. 1 a 4 presenten un petit forat a la part inferior que impedeix la lectura completa d'algunes línies.
026643.pdf
Originali. 1396.
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona de l'any 1392. Text en català, predominantment, i llatí. Volum relligat amb cobertes de conservació. 203 folis. Dels f. 1 al 5 hi falta el marge dret. Els f. 59 a 68, 133 i 202 a 203 són en blanc.
026641.pdf
[Talla]
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona de l'any 1391. Text en català. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 73 folis. El f. 72a originalment estava solt i conté una crida del veguer i del batlle de Girona als ciutadans per tal que el dissabte següent paguin el que els correspongui amb motiu de la talla a Guillem Montalt, mercader i llevador de la talla.
026640.pdf
Original de la tayla de l'any M CCC XC I.
 
Talla de la ciutat de Girona, en concret dels barris de la Vilanova i Areny i del Mercadal, de l'any 1389. Text en català, predominantment, i llatí. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 38 folis. El f. 38v conté la validació, en llatí, per part del notari Pere Pinós, amb data de l'11 de març de 1389.
026639.pdf
[Talla. 1380]
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona de l'any 1390. Text en català, predominantment, i llatí. Volum relligat amb cobertes de pergamí documental. 70 folis. Els f. 2 a 5 i 69 i 70 són en blanc.
026638.pdf
Talia facta per iuratorum anni nonagesimo.
 
Talla dels tres barris de la ciutat de Girona de l'any 1385. Text en català. Quadern amb cobertes de conservació. 34 folis.
026636.pdf
[Talla]. 1385.
 
Talla dels tres barris de Girona de l'any 1385. Text en català, predominantment, i llatí. Volum format per 3 quaderns relligats amb cobertes de pergamí documental. 110 folis. Del f. 81 a 83 i 102 a 109 són en blanc.
026635.pdf
Talla.

© Ajuntament de Girona